Karacaoğlan

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Caferoğlu,Ahmet ; "Karacaoğlan"; Halk Bilgisi Haberleri; Teşrinisani / 1929; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 5-10

Viyana Kütüphanesinde 2006 numarada yazılı ( Flügel Kataloğu, C 3; S 535-536 ) dikkate değer bir mecmua bulunmaktadır. Bu mecmuadan iki sene evvel ihtiva ettiği bir çok arap harflerile yazılmış Harvat, Macar, Alman türkülerinden dolayı Gragger, Babinger, Mittwoch ve Mordtmann tarafından "Literatur Denkmäler aus Ungarns Türkenzeit" isimli eserde bahsedilmiştir.

Türk halk şairlerine ait kısım ise Prof. Mordtmann’ın kalemile ortaya atılmış ve Türk şairlerinin ismi yalnız zikrolunmuştur.

Bu mecmuadaki halk şairlerimizin türkülerini ben istinsah etmiştim.

Bunlar Karacoğlan, Kerem dede, Bahşioğlu, Hidiroğlu, Hocamoğlu, Kulmehmet, Kulpiri, Ahmetoğlu, Şükri Mehmet'ten ibarettir. Bektaşılığa temas edenleri, Sedettin Nüzhet B. neşretmek üzre benden istinsah etti. Karacoğlana ait olanlar ise Sadettin Nüzhet B. in 1927 de çıkardığı ( Karacoğlan ) eserinde bulunmadığından bu şair hakkında tetkikatta bulunanlara bir yardım olmak üzre burada neşrediyorum.,


    -1-
Evvel Allah âhır Allah
Andan ulu gelmemiştir
Hak Muhammedden sevgülü
Hakkın kulu gelmemiştir

Şahmerdan idi adı
Cömert sofrasın kim kodu
Ali’ye arsalanım dedi
Ayruk Ali gelmemiştir

Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz
Ecel gelse derman olmaz
Haktan rıza gelmemiştir

Od düştüğü yeri yakar
Değme dalda gülmü biter 
Ko dört dilin çok kuş öter?
Bülbül ünü gelmemiştir

Karacoğlan hakka yalvar
Verdiğine kanah (?)ol dar
Şul âlemde eksüksüz yâr
Kimse bulup gelmemiştir    -2-
Bre hey âfet sürdür atın
Geçer çağın demedüm mü
Harami olmuş gözlerün
Yollar keser demedüm mü

Yıkılup bağ ile bostan
Ne umarsın bu nefesten
Hüma gibi şol kafesten
Bir gün uçar dümedüm mü

Be bak şol kaş ile göze
Anlar baki kalmaz size
Bir yakasız könlek bize
Felek biçer demedüm mü

Yürü hey kaşları kalem
Sağ olursam seni bulam
Güğercinliktir bu âlem
Konar geçer demedüm mü

"Karacoğlan" eder canım
Kurban olsun sana canım
Çarhı felek benim kanım
Bir gün içer demedüm mü    -3-
Be felek senin elinden
Âh edüben ben ağlarum
Şamü seher ağlar gözüm
Başımı döğer ağlarum

Çağıruram Gani deyi
Gel ağlatma beni deyi
Kimi seversem ben deyi
Yollara bakar ağlarum

Lutfeyle beğüm urandur
Gözümün yaşı barandur
Kaygulu gönlüm virandur
Hicrünü çeker ağlarum

Medet senden bey Allahım
Teslimdir sana şol canım
Mahşer yeründe kefenüm
Boynuma takar ağlarum

Karaçoğlan düşüp derde
Gece gündüz yanar narda
Hak kadı olduğu yerde
Kabrümden çıkar ağlarum    -4-
Dilber âlemde aşk odu
Nice olur göresin katlan
Terkedesin adu sanı
Yerlere çalasın katlan

Yürüyesin hadden aşup
Eller tamına bulaşup
Bir körpe derdine düşüp
Sararup solasın katlan

Hiç dert olmaz bu dert gibi
Yanar yüreğüm od gibi
Eşinden azmış kurt gibi
Dağlara düşesin katlan

Devrandur bu halden hale
Sanma hopluk baki kala
Efendim bir zaman ola
Sözüme gelesin katlan

Karaçoğlan söyler sözün
Kara yire sürüp yüzün
Yadedesin bir dem süzün
Hak imiş diyesin katlan    -5-
Sağlıktır cihanın varı 
Çok ağladum kıldum zari
Dostlar şol sevdünğüm yâri
Dün de görmedüm bu gün de

Gönül içinde gizlü mü
Hoblar içinde nazlu mu
Kaşı çatma elâ gözlü mü
Dün de görmedüm bu gün de

Çözüp zülfünün bendini
Yavikladım kendüzümü
Gül yanaklu efendümü
Dûn de görmedüm bu gün de

Eşidün benüm zarumu
Kaçurdum elden yârumu
Cihan içinde varumu
Dün de görmedüm bu gün de

Karaçoğlan eder kendi
Aşk oduna düştü yandı
Kande idün hey efendi
Dün de görmedüm bu gün de    -6-
Âlemi yaradan Allah
Halûm deyi deyi ağlarem
Ya nice olur şol gurbette
Balum deyi deyi ağlarem

Yürükrük salarlar koşuya
Dime razunu naşuye
Yârdan ayrulan kişiye
Zulüm deyi deyi ağlarem

Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz
Yalnız taş duvar olmaz
Yoldaş deyi deyi ağlarem

Muhannet kaçar dolanur
Aşk kande ise bilünür
Şimdi binde bir bulunur
Kardeş deyi deyi ağlarem

Karacoğlan olmuş hasta
Vardır diyene derman iste
Ecel dedükleri nesne
Bir gün deyi deyi ağlarem    -7-
Kerem eyle karagözü
Açma bizüm sırrumuzu
Araya firkat düşürüp
Od eyleme yurdumuzu

Biz birlüğe bitüptürüz
Aşk eteğin tutupturuz
Gerümüze atıpturuz
Namusile arumuzu

Alup başumu gideyin
Sensiz cihanı nideyin
varaym seyran edeyin
Ekçiçeklü? ( ? )korumuzu.

Geçti yazun geldi güzün
Kim çeker ağyarın sözün.
Alay alay olup gezün
çok göreyin sürünüzü

Karacoğlan eder neler
Firkat odu bağrım deler
Gurbetliğe hüdânı salar
İkimizden birümüzü    -8-
Nesarp yerde avladılar yolumu
Aman ver hey güzel Allah aman ver
Kasdettiler hopça canım almağa
İman ver hey güzel Allah iman ver.

Hüma kuşu gibi yüksek uçucek
Bölük bölük kanatlarum açicek
Fursat bulup yârümile kaçicek
Duman ver hey güzel Allah duman ver

Yavru bülbül garip garip öticek
Gül yerine şimdi sünbül bitecek
Yârüm ile seher yerde yatıcek
Çemen ver hey güzel Allah çemen ver

Arturayın âhim ile zarumu
Harce deyin elde olan varumu
Önde sonda vereceksin yârumu
Hemen ver hey güzel Allah hemen ver

Karacoğlan derler benûm adıma
Körpem gelür benûm herdem yaduma
Hüdam ver ben dahi İrem muradıma
Zaman ver hey güzel Allah zaman ver    -9-
Doğruldun neye dönersin
Gel geç Hasan bal um gel geç
Niçün bize cevredersin
Gel geç Hasan balum gel geç

Kaşın çatılı kalemdûr
Mağrur olma bu âleindür
Diyeceğün bir selamdur
Gel geç kadıncağım geç

Deyme vakit dost böyle etmez
Âşık olanlara küsmez
Senin yolun kimse basmaz
Gel geç kadıncağım gel geç

Seni seven bir delüdür
Hakkın günahkâr kuludur
Geçtüğün sultan yoludur
Gel geç möyrübanım gel ğeç

Karacaoğlan eder çoktan
İçim doludur firaktan
Ümüdüm kesmezem Haktan
Gel geç kadıncağım gel geç    -10-
Yeşil aptal gel haber ver
Dört kitabı yazan kimdür
Meşriktan atulan toplar
Ya mağribe salan kimdür

Destur verildi otlara
Binelüm yükrük atlara
Nasip sunuldu kurtlara 
Taraf taraf salan kimdür

Göller verüîdü sülüğe
Deryayi umman baluğa
On sekiz yıl karanluğa
Ya Hamza'yı salan kimdür		

Yeşil ne ararsın dağda
Bülbül fiğan eder bağda
Çıkup yedinci kat gökte
Zühre yılduzu olan kimdür

Düşümüzü hayra hayra görüp
Kıl gibi köprü kurulup
Anayla birliğe varup
Kendi kızın alan kimdür		

Terezu mizan kurulup
Şeytan aradan sürülüp
Suyumuz kandan verülüp
Kilümüzû ezen ya kimdür

Yeşil aptal nedir halin
Karacoğlan senin kulun
Gel ediver Azrailin
Kendi canın alan kimdür.


Arama

Bizi Destekleyenler

.