Bir İzleyici Gözüyle Türk Halk Ezgilerinin Notaya Alma Semineri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Özer,Yetkin ; "Bir İzleyici Gözüyle Türk Halk Ezgilerinin Notaya Alma Semineri" ; Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) ; Nisan / 1979 ; Cilt : 6 ; Sayı : 50 ; Sayfa : 23

Kültür Bakanlığı MEAD’nce düzenlenen "Türk Halk Ezgilerini Notaya Alma Semineri" 28.4.1979-1.5.1979 Türk Tarih Kurumu salonunda yapıldı. Dört gün süren seminer boyunca yirmi iki bildiri sunuldu ve üzerlerinde tartışıldı. Ne var ki, seminerin saptanmış olan konusu sınırları içinde kalan bildirilerin sayısı, toplam bildiri sayısına oranla çok düşüktü. Ama bunun yanısıra, kendi konusu için değerli düşünceler taşıyan bildirilerin sayısı oldukça fazlaydı. Bu yazımızda bildirilerin tümünden sözetmek mümkün olmayacağından, ancak konuyla ilgili birkaçı üzerinde durabileceğiz:

E.Ü.G.S.F.(Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Musiki Bölümü asistanlarından Necati Gedikli’nin bildirisi, gerek konu seçimi, gerekse konu ile ilgili sorunlara getirdiği yeni çözümler açısından, izleyenlerin dikkatini çeken bildiriler arasında yer alıyordu. Gedikli, "Uzun Havaların Notaya Alınmasında Grafik Notasyondan Yararlanılamaz mı?" başlıklı bildirisinde, Batıda deneysel musiki alanında kullanılagelen "Grafik Notalama" dizgesinin, uzunhavalarımızın notaya alınmasında da yararlı olabileceğini savundu. Ayrıca, bu bir bozlak üzerinde yaptığı ilk uygulama ile de açıkladı.

Öte yandan "Dr. Edip Günay, "Halk Ezgilerinin Notaya Almmaları ile İlgili Olarak Hata Kaynaklarının Araştırılması" başlıklı bildirisinde, ezgilerimizin notaya alınma sürecinde doğabilecek hata kaynaklarını sergiledi ve bunları çözümlenmesi yolunda, bilimsel yöntemlere dayanarak yapılabilecek öneriler üzerinde durdu.

Prof. Dr. Gültekin ORANSAY "Türk Halk Ezgilerinin Notaya Alınmasında Ölçünün Saptanması" üzerine sunduğu bıldiride, notaya alınan halk ezgilerinde, bilimsel çalışmalar ve kolay okunabilmeleri için, ölçü ile ilgili olarak saptadığı ilkeler üzerinde durdu.

MFAD yetkililerinden Yaşar Doruk'un bildirisi, konunun sınırları dışında olmasına karşın ilgi gören bildiriler arasındaydı. Bildirisinde, daha çok halk ezgilerimizin notaya alınmasından sonraki değerlendirme aşaması üzerinde duran Doruk, Van'ın Erciş yöresinden davet ettiği iki yöre sanatçısından dinlettiği deme-çevirme örnekleriyle de, seminrere ayrı bir renk kattı.

Dört gün süren çalışmaların sonunda herkesin ortaklaşa katıldığı bir düşünce vardı. Halk musikimizin sorunları pek çoktu ve her biri ivedi çözümler bekliyordu. Bunun gerçekleştirecek olan kurumlar arası işbirliği de ancak böyle çalışmaların sürdürülmesiyle sağlanabilecekti. Ve öyle sanıyorum ki, bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdı. Böylece MFAD Başkanı Nejat Birdoğan'ın konuşmasında belirttiği, seminerin amaçlarından biri olan, "Halk Musikisine Gönül Verenleri Biraraya Toplama ve Kaynaştırma" düşüncesi büyük ölçüde gerçekleştirilmişti.

Kuşkusuz bu başarıda en büyük pay, konunun önemini kavrıyarak, seminerin hazırlanmasında titizlikle çalışan ve sonunda da son derece güzel bir uygulama ortaya koyan MFAD çalışanlarınındı. Sürekliliğini dileriz.


Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz