www.halkbilimi.com - Türk Folklor Araştırmaları Der...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi

Dergini Diğer Sayıları

Dergi Adı : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi
Basım Tarihi : Aralık 1949
Cilt : 1
Yıl : 1
Sayı : 5
Not :
Web Link :
Arşivimizde Mevcut Mu? : Var

Başlık Yazar Sayfa
Tire'den İlhamlar: Hep Aynı Şey Ünver,A. Süheyl 65
Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 3 Ülkütaşır,Mehmet Şakir 66
Milli Oyunlarımız - 3: Çoruh Boyu ve Hopa Civarı Oyunlar Çilingiroğlu,Kemal 68
İncelemeler: Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler - 1 Kum,Naci 69
Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı Hınçer,İhsan 72
Etüdler: Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler - 4 Salcı,Vahit Lütfi 74
Araştırmalar: Kuzeydoğu-Anadolu'da Kullanılan Türkçe Erkek Adları Kırzıoğlu,M. Fahrettin 75
Halk Ağzından: Doğu Anadoludan Birkaç Ağıt Örneği Aladağ,Mehmet Gökalp 76
Masal: Tıntın Eden Kabakcık Kişmir,Celâleddin 78