İlk Söz

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "İlk Söz"; Halk Bilgisi Haberleri; Teşrinisani / 1929; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 1-2

Halk Bilgisi Dernği umumî merkezinin - müteferrik neşriyattan mada - Ankra’ da yıllık bir mecmua çıkardığı malumdur. Derneğin İstanbul merkezi, teşekkülümüzün en ağır ve yüklü mesaisini taşıyan bu mecmuanın yanına, bu defa bir aylık mevkute ilave ediyor. Bunun sebebi, Derneğin teessüsûndenberi geçen iki senelik kısa müddet içinde, memleketimizde mes’ut bir inkişafa mazlıar olan Halk Bilgisi faaliyeti neticesinde elde edilen mebzul malzemeyi biran evvel ortaya koymak arzusudur.

Derneğimizin iki yıl zarfında yaptığı telkin ve tenvir tesirile olmalıdır ki, bu gün her tarafta usule ve intizama tabi mütemadi bir çalışma görüyoruz. Halk Bilgisi Derneğinin teşekkülünü teşvik eden gayenin istihsaline doğru gidildiğini gösteren bu çalışmanın temin ettiği maddeler ve mahsuller ise, kemmiyeten ve keyfiyeten yüksek kıymeti haizdir. Bazıları hususî ellerde, bir çoğu da muhtelif muhallerdeki Dernek teşkilatının dosyalarında mahfuz bulunan bu mahsullerin malzemenin neşri için senede bir defa çıkan ve ne olursa olsun sahifaları mahdut kalan bir mecmua kifayet edemezdi. Dernek İlim encümeni işte bunn gözönünde tutarak, müteferrik malzemenin neşrine vasıta olmak üzere, umumî merkezin bütün manasile bir tetkik ve ihtisas mecellesi olan yıllık mecmuasından ayrı bir mevkute çıkarmağa karar verdi. Merkezimiz, şu sahifaları meydana koymakla bu kararın tatbikina geçiyor ve göreceğini kuvvetle ümit ettiği maddî ve manevî yardımlarla, derin bir heyecanla takip ettiği emele kavuşacağına inanıyor.Arama

Bizi Destekleyenler

.