Merhaba

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "Merhaba"; Köken; Mart / 1974; Sayı: 1; Sayfa: 1

Köken dergisi bugün Türkiye’de çıkmakta olan sanat ve edebiyat dergilerine bir yenisini. eklemek için değil, yeterince üzerinde durulup araştırılmayan, ya da hiç ele alınmayan bazı konulara ağırlık vererek bir boşluğun doldurulmasına yardımcı olmak amacıyla çıkıyor. Dergimizin ana işlevi ; halk sanatı-halk kültürü. kavramlarına kuramsal yönden açıklık sağlamak üzere halk bilim, toplumbilim ve felsefenin ilgili alanlarında incelemeler, araştırmalar yayınlamak yoluyla bu konular çevresinde aydınlatıcı bir tartışma ortamı yaratmak olacaktır. Bu bağlam içerisinde önemli bir yeri olan ulusallık, evrensellik ilişkisi ve gelenek sorunu üzerinde süregelen tartışmaları düşünsel bir temele dayandırmanın önemine inanıyoruz.

Dergimizin çizgisi mistik ve romantik bir halk duyarlığını temel almak, ya da ırkçı ve fanatik milliyetçi (şoven) bir tutumu benimsemek doğrultusunda olmayacaktır. Aksine, çağdaş gerçekçilik açısından ulusallığın, evrensel olmanın ön koşulunu belirlediği ve her sanat eserinin evrensel bir nitelik taşımasının zorluğunun kanıtlanarak ortaya konması gerektiği inancındayız. Halk sanatı ve halk kültürüne ağırlık verirken çizgimizi bu genel doğru belirleyecektir. Dergide, sözünü ettiğimiz bilimsel ve düşünsel incelemelerin yanı sıra, halk sanatı ve halk kültürü ürünleriyle, kökeninde bunların çağdaş değerlendirilmesi ve yorumu bulunan, yabancılaşmamış ve batı taklitçiliğini aşmış aynı doğrultu üzerinde ki yapıtların sunulmasına ve tanıtılmasına yer verilecektir.

Köken ’de, düşün ve kültür, edebiyat, tiyatro, müzik, televizyon, radyo ve sinema, iç ve dış sanat kültür haberleri bölümleri bulunacak, günümüzde eksikliğini duyuran plâstik sanatlar konusuna ayrıca ağırlık verilecektir. Bunların yanı sıra güncel sorunlara da önemleri ve ana doğrultumuzla ilişkileri oranında değinilecektir.

Köken dergisi çevresinde, sanat ve kültür sorunlarını doğru saptama ve değerlendirmenin önemine inanan bütün sanatçılarımız. düşünenlerimiz ve giderek okurlarımızdan oluşan bilinçli bir forum toplayabilirsek kıvancımız büyük olacaktır.Arama

Bizi Destekleyenler

.